The Fellowship of the Holy Spirit, 2 Corinthians 13.14; Ephesians 1.11-14